Centrum Paele_3602

Produktionslina producerar 120 000 pålskarvar per år

Centrum Pæle A/S, som är medlem i Centrum-koncernen, Europas största tillverkare av stålförstärkta betongpålar för fundament, introducerade en komplett produktionslina för CPG-pålskarvar i slutet av 2016. CPG-pålskarvar används för att sammanfoga stålförstärkta grundpålar när den totala krävda pållängden överstiger den maximala transport- el­ler produktionslängden för en enskild påle. CPG-pålskarvar gör det möjligt att sammanfoga 2 eller flera grundpålar, på plats, snabbt och effektivt utan att kompromissa hela på­lens kapacitet och integritet. Valk Welding byggde produk­tionslinan tillsammans med sina danska partners.

På grund av den stora mängd pålskarvar som krävdes, var Valk Welding och deras danska partners kontrakterade att designa och installera en helautomatiserad produktionslina med en uppskattad kapacitet på 120 000 enheter/år. Efter en oavbruten produktion av 150 000 enheter uppgraderades produktionslinan för att öka typer och dimensioner av pål­skarvar som linan kan bearbeta. Uppgraderingen avslutades sommaren 2018 och omfattade nya typer av jiggar, ny robot- & PLC-programmering och utbyggnad av programvara för att hantera det ökade antalet produktvariationer.

Centrum%20Paele%203602.jpg

FRÅN PLÅT TILL FÄRDIG PRODUKT

Produktionsprocessen som tar fram en pålskarv innefattar robotstyrd hantering, böjning och dimensionskontroll av metallplåt. Robothantering, positionering och montering av delar följs av svetsning av den kompletta CPG-pålskarven. Efter montering och svetsning behandlas CPG-pålskarvarna med korrosionsskydd innan de staplas på pallar, säkras och förpackas i en väderbeständig förpackning.

OBEMANNAD PRODUKTIONSPROCESS

Den kompletta produktionslinan som byggts av Valk Welding för Centrum Pæle A/S består av följande utrustning. 4 hanteringsrobotar & 2 svetsrobotar. En kantpress med nollpunkts­bord, lasermätutrustning, etikettskrivare, streckkodsläsare, flera specialmatningssystem, materialmagasiner, specialiserade automater, pallhantering, bandning- & förpackningssys­tem, anslutna till rulltransportband. Samman­satt görs hela produktionsprocessens framsteg obemannat.

HANTERING & SVETSNING

Den mest representativa delen från Valk Welding är uppbyggd i en sluten cell, där 2 hanteringsrobotar och 2 svetsrobotar sam­arbetar för att montera och svetsa låsdelar i CPG-pålskarboxen. För att uppnå den önskade produktionsmängden valdes 2 uppsättningar samverkande robotar, som har synkroniserad produktion. Efter avslutad svetsning placeras pålskarven på ett kyltransportband av en av hanteringsrobotarna. Via en integrerad "sekvensoptimering"-logik optimerar ag­gregatet och svetscellen cykeltiden för varje produkt. Från kyltransportbandet fortsätter pålskarvarna till förpacknings-/palletiserings­cellen. En anställd deltar i produktionslinan för att säkerställa leverans av delar, material och avlägsna fyllda pallar med pålskarvar redo för frakt.

TOTAL UTRUSTNINGSEFFEKTIVITET (OEE)

Styrningen av produktionslinan består pro­gramvarumässigt av en uppsättning program för robotarna, en PLC-styrning för svetsjig­garna, matnings- och hjälpsystem, samt två pekskärmar med HMI & displayfunktioner. Det integrerade OEE-systemet övervakar alla produktionsprocesser via t.ex. PLC. Det inne­bär att alla åtgärder, dvs. jiggrörelser, öppning stängning etc. blir loggade, produktionstid, stopptid, väntetid om t.ex. saknat material, antal producerade objekt och alla vitala pro­duktionsdata loggas och används i OEE-syste­met. Baserat på data från OEE-systemet kan operatören eller produktionsansvarig enkelt optimera cykeltiden och eliminera oönskade stopp och fördröjningar.

Förutom OEE-systemet integreras ett komplett spårbarhetssystem för loggning av delarnas ID-information och för att hålla reda på data relaterade till den anskilda CPG-pålskarven i produktionslinan. Detta sker för att säkerställa att alla delar som används i pålskarvarna kan spåras tillbaka till sina ursprung.

www.centrumpaele.dk

Centrum%20Paele%201.png

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt